Privacy Policy

Jazz Dans Limbricht Privacy Policy

Jazz Dans Limbricht hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Jazz Dans Limbricht houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

– Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen zijn beschreven in dit Privacy Policy;
– Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Jazz Dans Limbricht zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in de algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit formulier.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief-abonnees

De persoonsgegevens van nieuwsbriefabonnees worden door Jazz Dans Limbricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Het inschrijfformulier tot lid van Jazz Dans Limbricht

Voor bovenstaande doelstelling kan Jazz Dans Limbricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Geboortedatum;
– E-mailadres

Uw persoonsgegevens worden door Jazz Dans Limbricht opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de periode dat met lid is van Jazz Dans Limbricht

Verwerking van persoonsgegevens van sponsoren

Persoonsgegevens van sponsoren worden door Jazz Dans Limbricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstellingen:
– Informatieverstrekking in de vorm van gerichte contacten en (indien gewenst) nieuwsbrieven;
– Werving van sponsoren.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– Mondelinge of schriftelijke toestemming.

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Jazz Dans Limbricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Postadres.

Uw persoonsgegevens worden door Jazz Dans Limbricht opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de periode dat men gezien wordt als een (potentiële) sponsor.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van medewerkers worden door Jazz Dans Limbricht verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
– Uitvoering geven aan de arbeids- / vrijwilligersovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
– De arbeids- / vrijwilligersovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling kan Jazz Dans Limbricht de volgende persoonsgegevens van u vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam;
– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Geboortedatum;
– Kopie ID;
– Bankgegevens;
– Diploma’s (indien van toepassing).

Uw persoonsgegevens worden door Jazz Dans Limbricht opgeslagen t.b.v. bovengenoemde verwerking voor de periode:
– Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna enkel in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
– Het verzorgen van de salarisadministratie bij een arbeidsovereenkomst;
– Het aanmelden van leden bij de KNGU.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons-)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij uw persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger, of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Jazz Dans Limbricht bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op de grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:
– Alle personen die namens Jazz Dans Limbricht van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
– We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
– Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
– We testen en evalueren periodiek onze maatregelen;
– Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijderen van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons hiervan op de hoogte te stellen. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor geven aan voornoemde verzoeken.

Mochten wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende instantie op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Policy nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op.

Contactgegevens

Jazz Dans Limbricht
Lisztstraat 11
6137 ED Sittard

Hoofd danslocatie:
Klinkekoulsweg 11
6141 BL LIMBRICHT

E-mail: info@jazzdans-Limbricht.nl